Polski Ład wynagrodzenia

1753  28 grudnia 2021 Jan Tozrobi 22

Obliczanie wynagrodzeń pracowników

po zmianach tzw. “Polskiego Ładu 2.0”.
Dotyczy wersji 22.09.A i późniejszych.

Specyfikacja zmian “Polskiego Ładu 2.0”

 1. Zmiany wchodzą w życie z dniem 01.07.2022 i dotyczą wypłat wynagrodzeń dokonanych po 30.06.2022.
 2. Zmienia się pierwsza stawka podatku z 17% na 12%.
 3. W związku ze zmianą stawki podatku, zmienia się miesięczna wysokość obniżenia podatku – tzw. kwota wolna – z 425 zł na 300 zł.
 4. Wprowadza się możliwość podzielenia kwoty wolnej na ½ lub ⅓, w przypadku jej naliczania w odpowiednio dwóch lub trzech źródłach przychodów.
 5. Likwiduje się “ulgę dla klasy średniej”.
 6. Wyłącza się mechanizm “przedłużania poboru zaliczki”. Jeżeli rozliczenia wypłat dokonanych przed 01.07.2022 wykazują narastająco kwotę “przedłużenia”, to jego rozliczenie nastąpi w rozliczeniu rocznym podatku.
 7. Przychody uzyskiwane z zasiłków macierzyńskich podlegają takim samym prawom do podatku 0% jak wynagrodzenia (pracownicy do 26 lat, rodzina “4+”, powracający z zagranicy).

Zmiany w programie:

 1. Począwszy od lipca 2022, zmianie ulegają parametry podatkowe
 2. Zmienia się wygląd dialogu danych pracownika
 3. Dla zrealizowania zmiany dot. naliczania niepełnej kwoty wolnej podatku należy wykorzystać dialog Praca > Parametry > Obniżenia i odliczenia
 4. Raport (Praca > Raport) został uzupełniony o informacje wynikające z wyliczeń podatku wg zasad Polskiego Ładu 2.0

Obliczanie wynagrodzeń pracowników

po zmianach tzw. “Polskiego Ładu”
z uwzględnieniem zmian rozporządzenia z 7.01.2022

Specyfikacja zmian “Polskiego Ładu”

 • Zmiany dotyczą wszystkich wynagrodzeń wypłaconych począwszy od roku 2022. W związku z tym dotyczą również wynagrodzeń roku 2021, które są wypłacane w roku 2022.
 • Przestaje obowiązywać stosowane dotychczas odliczanie części ubezpieczenia zdrowotnego (7,75%) od podatku. W związku z tym, całe ubezpieczenie zdrowotne (9%) potrącane jest z wynagrodzenia pracownika. 
 • Ubezpieczenie zdrowotne nie może być większe niż wartość “hipotetycznego podatku”. Ze względów matematycznych, to ograniczenie dotyczy wynagrodzeń nieprzekraczających 1250 zł, co może wystąpić tylko przy zatrudnieniu na mniej niż ½ etatu. Tak zwany “podatek hipotetyczny” wylicza się wg skali podatkowej obowiązującej w roku 2021 (wówczas miesięczna wartość “kwoty wolnej” wynosiła 43,76 zł). 
 • Od roku 2022 obowiązuje nowa skala podatkowa, w której nastąpiło znaczne podwyższenie “kwoty wolnej”, która w przeliczeniu na miesiąc wynosi 425 zł.
 • Podwyższono też próg stosowania podstawowej (17%) stawki podatku do
  120 000 zł.
 • W przypadku gdy narastający w roku dochód przekroczy próg 120 000 zł, do wyliczeń zaliczki na podatek dochodowy stosuje się nadal “kwotę wolą” (425 zł).
 • Rozszerzono stosowanie stawki podatku 0% o następne przypadki – prawo to, oprócz osób do 26 lat, dotyczy również: 
  • seniorów, którzy posiadają ustawowe prawo do emerytury, lecz z prawa tego nie skorzystali
  • rodziców co najmniej czwórki dzieci
  • osób powracających z zagranicy
 • Stosowanie podatku 0% dotyczy dochodów uzyskiwanych z wynagrodzenia za pracę, co oznacza, że dochody z innych źródeł, wynikające np. ze świadczeń ZUS pozostają opodatkowane wg zasad ogólnych.
 • Prawo stosowania podatku 0% dotyczy przychodów nieprzekraczających kwoty 85 528 zł
 • Jeżeli pracownik uzyskał, w danym zakładzie pracy, w danym miesiącu, przychody w granicach od 5701 zł do 11 141 zł, to jego podstawę opodatkowania obniża się o tzw “ulgę dla klasy średniej”. “Ulga klasy średniej” dotyczy przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy.

Wyliczenie “ulgi klasy średniej”:

 • dla przychodów w granicach od 5701 zł do 8549 zł wg wzoru:
  (A x 6,68% – 380,50) / 0,17, gdzie A oznacza przychody miesiąca
 • dla przychodów w granicach pow. 8549 zł do 11 141 zł wg wzoru:
  (819,08 – A x 7,35%) / 0,17, gdzie A jak wyżej

Zmiany w programie spowodowane wprowadzeniem przepisów “Polskiego Ładu”

 1. Dialog danych pracownika

 • Jeżeli zaznaczono pole “Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej”, to pokazuje się pole “Data rezygnacji”. Rezygnacja obowiązuje od następnego miesiąca po wskazanej dacie rezygnacji. Uwaga – ulga dla klasy średniej wg stanu prawnego z 7.01.2022 nie dotyczy zatrudnionych na umowach cywilno  prawnych.
 • Jeżeli zaznaczono pole “Pracownik ma inne prawo do podatku 0%”, to pokazuje się pole wyboru rodzaju tego prawa. Tak ustawione informacje są uwzględniane przy następnych (nowych) wypłatach wynagrodzeń. Informacje te nie wpływają na już wyliczone wynagrodzenia.
 • Zgodnie z rozporządzeniem z 7.01.2022 pracownik ma prawo zrezygnować z przedłużania terminu poboru zaliczki. W przypadku zaznaczenia tego pola pojawi się pole daty, od której rezygnacja ma obowiązywać.
 • Wnioskowanie o wykorzystanie kwoty wolnej podatku dotyczy pracowników zatrudnionych wyłącznie na umowie cywilno – prawnej, w pozostałych przypadkach pole to nie jest widoczne.

2. Dialog “Praca” > “Parametry” > “Obniżenia i odliczenia”

 • Jeżeli pole “Pracownik ma inne prawo do podatku 0%” jest zaznaczone, to:
  • możliwe jest wskazanie rodzaju obowiązującego prawa
  • wynagrodzenia dla danego miesiąca (w powyższym przypadku dla maja 2022), będą policzone zgodnie z widocznym ustawieniem.
  • Użytkownik może skutecznie to ustawienie zmienić z tym, że ta zmiana będzie dotyczyła tylko wynagrodzeń z tego miesiąca.
  • Uwaga – prawa do podatku 0% wynikające z wieku do 26 lat nie mogą być sterowane z poziomu “parametrów”, ponieważ są zależne od daty urodzenia i ew. wniosku o nie stosowanie zwolnienia. Wówczas na przedstawionym dialogu pojawi się jedynie informacja o stosowaniu takiego prawa.

3. Dialog “Praca” > “Wynagrodzenia”

 • Pole “Ulga dla klasy średniej” prezentuje wartość tej ulgi. Wartość nie podlega edycji. Rezygnacji z ulgi można dokonać jedynie w dialogu pracownika (jak wyżej pkt 1)
 • Uwaga – w przypadku gdy w danym miesiącu występuje więcej wypłat, to zawsze w ostatniej wypłacie tego okresu następuje podliczenie wszystkich przychodów i zastosowanych ulg dla klasy średniej, w taki sposób by suma przychodów i suma ulg była zgodna z wytycznymi prawa.
 • Wyliczona zaliczka uwzględnia zmiany z 7.01.2022. Wyjaśnienia dotyczące wyliczenia zaliczki udostępnia funkcja “Raport”, umieszczona w menu dialogu “Wynagrodzenia”.

4. W związku ze zdezaktualizowaniem się parametru “zdrowotne odliczane” a pojawieniem się parametru “ulga dla klasy średniej”, nastąpiły stosowne zmiany w wydrukach list płac i w kartach wynagrodzeń.

5. Dialog “Zlecenia” > “Dokumenty” > “Rachunek”

Na dialogu zostało umieszczone objaśnienie dotyczące podatku

Przykłady wyliczenia wynagrodzeń

1.

2.

3.

4.

5.

6.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?