Korekta kosztów w KsH

312  11 maja 2016 Jan Tozrobi 0

Korekta kosztów obejmuje niezapłacone faktury w okresie którym:
-mija 30 dni od terminu płatności (dla faktur z terminem płatności do 60 dni),
-mija 90 dni od terminu, w którym daną fakturę zaliczyliśmy do kosztów uzyskania przychodów (dla faktur z terminem powyżej 60 dni).

Aby skorzystać z modułu korekty kosztów należy wejść w Miesiące [F6] → ustawić się na danym miesiącu → Deklaracje → Korekta kosztów 

2016-06-16 14_02_45-KsH 16.04.B [dads] , Karmon

Po wykonaniu tych operacji ukazuje się nam okno „Korekta kosztów z tytułu niezapłaconych faktur na koniec miesiąca„.

2016-06-16 14_03_58-KsH 16.04.B [dads] , Karmon

W tym momencie mamy możliwość wykonania operacji takich jak:

1) Ustalenie konta pozabilansowego, przeznaczonego do ewidencjonowania korekt kosztów z tyt. niezapłaconych faktur. Konto może być tylko jedno i jest zapamiętywane w danych firmy.

2016-06-16 14_05_11-Korekta kosztów z tyt. niezapłaconych faktur na koniec miesiąca 08.2015

Aby dodać takie konto należy skorzystać z opcji Konto rozliczania korekt kosztów. Konto takie musi posiadać następujące cechy:

– analityczne lub syntetyczne,
– niebilansowe,
– z dozwolonym zapisem jednostronnym.

W związku z powyższym mogą wystąpić dwa przypadki:
a) Brak konta spełniającego warunki konta rozliczania korekt kosztów

W przypadku, gdy w planie kont księgowych brakuje konta spełniającego warunki pojawia się dialog jak niżej:

2016-06-16 14_06_41-KsH 16.04.B [dads] , KLIKS

Domyślnie zaproponowany numer konta to 799, możemy go zmienić na inny. Zatwierdzamy dialog klikając w Dodaj nowe konto.

b) Istnieje już konto spełniające warunki konta rozliczania korekt kosztów
W przypadku, gdy w planie kont istnieje konto spełniające warunki to pokaże się inny komunikat:

2016-06-16 14_13_07-KsH 16.04.B [dads] , Karmon

Klikając w mały czarny trójkącik pokazany na obrazku rozwinie się lista pokazująca wszystkie konta z planu kont spełniające warunki. Jeżeli wybierzemy konto, na którym dokonano już zapisów księgowych i klikniemy w Wybierz konto istniejące zobaczymy następujący komunikat:

2016-06-16 14_14_27-KsH 16.04.B [dads] , Karmon

Jeżeli dotychczas mieliśmy ustawione np. domyślne konto 799 i chcemy je zmienić na już istniejące, np. 789 to po kliknięciu w Akceptuj pokaże się następujący komunikat:

2016-06-16 14_11_31-Komunikat

Po kliknięciu w Akceptuj pozostanie nam już tylko potwierdzenie decyzji przyciskiem Zapisz

Po ustaleniu konta ewidencjonowania korekt kosztów można zacząć korzystać z samego modułu Korekty kosztów.

Istnieje również alternatywne rozwiązanie przedstawione w tym artykule.

2) Wpisanie zbiorowej korekty za pomocą „wpisz korektę zbiorczą do księgi”

Na dialogu Korekta kosztów z tyt. niezapłaconych faktur na koniec miesiąca istnieją dwie zakładki:

a) Zadłużenie – to zbiór faktur wraz z ich wartościami niezapłaconymi w terminie 30-tu dni od upływu terminu płatności lub 90 dni od daty zaliczenia w koszty, jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni. W przypadku faktur, od których podatek VAT nie jest odliczany wartościami zadłużenia są wartości brutto a w pozostałych przypadkach wyliczona proporcjonalnie wartość netto,

b) Korekty kosztów – to zbiór korekt dokonanych we wcześniejszych okresach

Dla wyliczenia korekty kosztów za dany okres, wystarczy wziąć pod uwagę stan zadłużenia na koniec okresu rozliczanego i sumę korekt dokonanych w poprzednich okresach.

2016-06-16 14_18_14-KsH 16.04.B [dads] , Karmon
Po kliknięciu na Zaksięguj korektę zbiorczą na koncie 799 zostanie dodany na koncie zapis korekty z datą ostatniego dnia miesiąca.

2016-06-16 14_19_30-KsH 16.04.B [dads] , Karmon
Po wpisaniu korekty pokaże się komunikat jak na zdjęciu informujący o tym, że aktualnie zaksięgowana korekta jest prawidłowa i nie wymaga modyfikacji.
Wchodząc w Miesiące → Wybieramy miesiąc w którym dokonaliśmy korekty → Księgowania → Przygotowane → zobaczymy wpis dotyczący korekty kosztów:

2016-06-16 14_22_28-KsH 16.04.B [dads] , Karmon

Aby korekta kosztów została uwzględniona podczas obliczania podatku dochodowego można skorzystać z jednego z poniższych wariantów:
a) przypisanie konta korekty kosztów wskazanego w punkcie 1 po stronie kosztów przy definiowaniu przychodu/kosztu (Parametry → Definiowanie przychodu/kosztu dla menu nowoczesnego lub Inne → Definiowanie przychodu/kosztu dla menu klasycznego)

b) stworzenie nowego konta sumarycznego z dwoma kontami analitycznymi i odpowiednie przypisanie tych kont w Definiowaniu przychodu/kosztu oraz przeksięgowanie na te konta ustalonemu na dany miesiąc korekty kosztów w rozbiciu na część podlegającą zaliczeniu w koszty i część podlegającą zaliczeniu do przychodów

 

3) Wystawienia dokumentu korekty kosztów za pomocą „Dokument korekty”

2016-06-16 14_23_53-Korekta kosztów z tyt. niezapłaconych faktur na koniec miesiąca 08.2015

Po wybraniu opcji Dokument korekty ukaże się nam okno zawierające następujące zestawienie:

2016-06-16 14_25_16-Podgląd - KorKosztowUP.xml4) Przegląd historii faktury za pomocą „Historia faktury

2016-06-16 14_26_08-Korekta kosztów z tyt. niezapłaconych faktur na koniec miesiąca 08.2015

Pozycja menu „Historia faktury” będzie aktywna w sytuacji, gdy aktywna jest zakładka „Zadłużenie” i wyselekcjonowany jest jakiś dokument na tabelce zestawienia. Wówczas użycie menu
„Historia faktury” spowoduje pokazanie zestawienia będącego tabelą zdarzeń tego dokumentu:

2016-06-16 14_26_48-Podgląd - HistoriaFaktury.xml

W zakładce „Zadłużenie” istnieje możliwość ustalenia „Kwoty rozliczonej w koszty”. Domyślnie program będzie podpowiadał tu kwotę brutto lub kwotę netto w zależności od zapisów w ewidencji nVAT. Użytkownik ma jednak możliwość zmiany tego ustawienia np. na „Inną kwotę”. Może być to potrzebne np. w sytuacji gdy transakcja dotyczy zakupu na magazyn. Wówczas jest możliwe, że nie cała kwota (netto/brutto) zostanie zaliczona w koszty.

2016-06-16 14_27_33-Korekta kosztów z tyt. niezapłaconych faktur na koniec miesiąca 08.2015

Dodatkowo użytkownik otrzymuje informację w kolumnie „Jak” w tabeli „Zadłużenie”. o tym, w jaki sposób określono koszty uzyskania przychodu. Pozwoli to na szybsze znalezienie w tabeli zadłużeń, tych faktur, które nie zostały dotychczas rozliczone w koszy w pełni.

2016-06-16 14_29_01-KsH 16.04.B [dads] , Karmon

Po skorzystaniu z przycisku Modyfikuj uaktywnią się przyciski Zapisz (zapisywane są naniesione zmiany) oraz Cofnij (naniesione zmiany nie są zapisane, następuje powrót do pierwotnego stanu).

2016-06-16 14_31_00-KsH 16.04.B [dads] , Karmon

 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?