Gdzie fizycznie są przechowywane moje dane?

279  6 czerwca 2016 Jan Tozrobi 0

Twoje dane są przechowywane na serwerze usługi GOD znajdującym się w Unii Europejskiej na terenie Niemiec. GOD to Gwarancja Odtworzenia Danych. Varico gwarantuje odtworzenie danych, które dzięki Usłudze użytkownik skutecznie zarchiwizował na swoim Koncie. Bezwzględnym warunkiem odtworzenia danych jest znajomość przez Użytkownika klucza szyfrującego (hasła). Varico gwarantuje odtworzenie najbardziej aktualnych danych i nie zapewnia odtworzenia układu danych z dowolnego momentu z przeszłości.

Korzystamy z centrum danych firmy Hetzner  zlokalizowanej w okolicach Norymbergi oraz Falkenstein/Vogtl. Serwerownia spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa potwierdzone między innymi certyfikatem od TUV SUD. Jak większość tego typu centrów posiada ono wiele niezależnych łączy danych, własny system zasilania, klimatyzację, specjalną kontrolę i system gaszenia pożarów, nieprzerwany nadzór administratorów oraz ochronę przed dostępem z zewnątrz osób nieuprawnionych.

Wykupienie usługi i aktywność Konta

 1. Aktywując konto Użytkownik ustala Hasło dostępu do konta oraz Klucz (szyfrujący). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Hasła oraz Klucza oraz wszelkie przypadki korzystania z jego Konta przy użyciu Hasła oraz Klucza.
 2. Świadczenie usługi GOD jest możliwe tylko w trakcie trwania aktywnej licencji 4 Inclusive. Użytkownik może wykupić świadczenie usługi GOD łącznie z wykupieniem licencji 4 Inclusive na program Varico, przy czym okres próbny może być wliczony do okresu za jaki wnoszona jest opłata. Usługa GOD może zostać wykupiona jedynie na identyczną liczbę stanowisk jak licencja programu, do której jest przypisana.
 3. Konto aktywowane po raz pierwszy pozostaje aktywne przez okres próbny 30 dni. Po tym okresie bez wniesienia stosownej opłaty za świadczone usługi konto staje się nieaktywne a dane użytkownika umieszczone na koncie stają się niedostępne. Konto staje się automatycznie nieaktywne także po upływie okresu, na jaki Użytkownik wykupił usługę.
 4. Jeśli konto utraci status aktywnego to po wykupieniu usługi Varico nie gwarantuje dostępu do danych zarchiwizowanych w czasie poprzedniej aktywności konta. Aby zapewnić nieprzerwany dostęp do archiwów Użytkownik powinien skutecznie przedłużyć aktywność konta w czasie trwania aktywności konta. Dotyczy to również okresu próbnego.
 5. Odtworzenie danych jest możliwe wyłącznie w czasie, w którym konto jest aktywne.
 6. W trakcie okresu próbnego i po wykupieniu usługi pomoc techniczna jest świadczona Użytkownikowi w siedzibach Varico oraz telefonicznie i elektronicznie w godzinach pracy biura w dni powszednie.
 7. Varico nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wadliwego działania Usługi niezawinionego przez Varico, w tym z przyczyn leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych. Varico nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Varico.
 8. Odpowiedzialność Varico za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest limitowana do wartości wynagrodzenia otrzymanego przez Varico od Użytkownika z tytułu wykupienia usługi GOD.
 9. Zabronione jest odsprzedawanie oraz użyczanie przez Użytkownika całości lub części Usługi.
 10. Użytkownik jest zobowiązany do użytkowania możliwie najnowszej wersji oprogramowania Varico. Ze względu na ciągłe zmiany w oprogramowaniu systemowym i aplikacyjnym  w przypadku niektórych starszych wersji programów Varico usługa może nie działać w pełni poprawnie, a szczególnie w trakcie:
  1. okresowego wyłączania dostępności Konta w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
  2. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Konta bez podania przyczyn,
  3. usuwania starszych i nadmiarowych plików archiwalnych
  4. rozszerzenia funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości Usługi GOD.
nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?