Jak prawidłowo dodać konto rozrachunkowe kontrahenta?

641  11 maja 2016 Jan Tozrobi 1

Prawidłowe przypisanie kontrahenta do konta daje nam następujące korzyści:
– w czasie wypełniania wiersza księgi (przy podanym koncie księgowym) jeżeli użytkownik wywoła dialogi wpisów do rejestrów VAT (F4 lub F5) w tych dialogach pojawi się automatycznie wpisany kontrahent przypisany do konta,
– w czasie wypełniania szablonu jeśli konto, które zostało przypisane do danego elementu szablonu posiada przypisanego kontrahenta pojawi się on automatycznie we wpisach do rejestrów VAT przyporządkowanych do tego elementu szablonu.

Jak widać prawidłowe dodanie kont rozrachunkowych może nam zaoszczędzić trochę czasu przy księgowaniu.

Ale najpierw dla przypomnienia kilka zasad dodawania kont:
Konta dodajemy w opcji: Księga > Konta (w menu nowoczesnym: Księgowanie > Konta).

2016-06-15 11_15_44-KsH 16.04.B [dads] , Karmon

Przy dodawaniu nowych kont do planu musimy przestrzegać pewnych zasad:
– konto syntetyczne musi mieć symbol (numer) składający się dokładnie z 3 cyfr,
– aby utworzyć konto analityczne (co najmniej 4 cyfry) musi już istnieć zdefiniowane konto sumaryczne z analityką,
– konta syntetyczne lub analityczne nie mogą mieć kont analitycznych,
– numer (symbol) konta nie może przekraczać 12 znaków, przy czym nazwy poszczególnych analityk mogą być oddzielone, na przykład znakami „–” czy „/„.
Przy określaniu typu konta musimy pamiętać, że konta nie oznaczone jako Bilansowe nie będą nigdy (nawet dla miesiąca otwartego) występowały w bilansach. Pole Rachunek wyników umożliwia określenie, czy konto wchodzi do rachunku zysków i strat. Konta określone jako Strata będą występowały
w Rachunku zysków i strat jako „Straty” (koszty), a konta określone jako Zyski jako „Zyski” (przychody).

UWAGA
Jeżeli dane konto wykazuje sumę ujemną przechodzi do kolumny przeciwstawnej tj. zyski do strat, a straty do zysków, tak więc, rachunek zysków i strat będzie zawsze zawierał pozycje dodatnie.
Aby dodać nowe konto musimy wejść w opcję Dodaj

2016-06-15 11_18_19-KsH 16.04.B [dads] , Karmon

Dialog dodawania konta umożliwia dodanie informacji o danym koncie księgowym. Podajemy numer (symbol konta) i nazwę konta. Dla użytkowników stosujących obcojęzyczne nazwy kont na zestawieniach pojawia się dodatkowo klawisz Inne nazwy. Dalej określamy, czy konto jest kontem bilansowym i jeśli jest, to określamy jego przynależność do aktywów, pasywów lub kont rozrachunkowych. Określamy, czy dane konto wchodzi do rachunku zysków i strat i jeśli tak, to jako strata (koszt), czy jako zysk (przychód). Konto można też zaznaczyć jako konto szczególne, tzn. wchodzące do bilansu lub rachunku zysków i strat w miejsce zależne od tego, jakie ma saldo.
Określamy także rodzaj konta: analityczne, syntetyczne lub sumaryczne (syntetyczne z analityką). Przy modyfikacji danych o koncie można także wyświetlić dane o koncie następnym i poprzednim z listy – klawisze Następne i Poprzednie.

2016-06-15 11_22_38-KsH 16.04.B [dads] , Karmon
Jeśli konto zostało określone jako konto rozrachunkowe, wówczas pojawi się na ekranie dodatkowe pole Rozrachunki z. W polu tym użytkownik ma możliwość określenia z kim będą prowadzone rozrachunki przy użyciu danego konta: z kontrahentami, pracownikami, urzędami skarbowymi, oddziałami ZUS lub innego typu. W ramce o tytule odpowiednim do wybranego podmiotu rozrachunku istnieje możliwość przypisania kontrahenta, pracownika, itp.. do konta.

2016-06-15 11_24_26-KsH 16.04.B [dads] , KarmonPo wejściu w klawisz Przypisz wyświetla nam się lista kontrahentów, na której zatwierdzamy danego kontrahenta.

Jeżeli z jakichkolwiek powodów przypisanie kontrahenta nie jest sensowne możemy użyć klawisza Usuń.

Dla kont analitycznych, do pola Nazwa przepisywana jest domyślnie nazwa konta sumarycznego. Cechy konta ustawiane są identycznie jak dla konta sumarycznego. Jeśli w nazwie konta chcemy mieć nazwę kontrahenta – musimy ją ręcznie wpisać.

Klawisz Kody pozwala na przypisanie kontu kodu towaru lub kodu klienta oraz kodu pozycji dokumentu. Ma to istotne znaczenie jedynie w przypadku korzystania z funkcji importu danych z programu obsługującego sprzedaż i magazyny ObSp® (produkcji „Varico”®). Kody służą jednoznacznemu powiązaniu towaru kontrahenta lub pozycji z numerem (symbolem) konta. Z tego powodu w ramach danego rodzaju kodu pola muszą zawierać wartości unikalne w całym planie kont. Nie ma wymogu, aby wszystkie konta miały zdefiniowane obydwa kody (mogą być puste oba pola lub tylko jedno z nich). Użytkownik korzystający z importu danych w pola kodów powinien wpisać takie same wartości jakie określono w programie ObSp®.

Klawisz Waluta otwiera listę walut, z których użytkownik może wybrać jedną i przypisać jako tę, w której prowadzone będą zapisy na danym koncie. Pojawiające się poniżej pole Kurs służy do określenia, według jakiego kursu – sprzedaży czy zakupu danej waluty – zapisy na danym koncie będą przeliczane na złote.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?