Pakiet Mobilności

710  18 maja 2022 Jan Tozrobi 8

Obliczanie wynagrodzeń kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe – tzw. “Pakiet Mobilności”

Informacja dotyczy wersji 22.07.A do 23.07.B

Zmiany prawne:

  • Od 2 lutego 2022 r. kierowcy wykonujący międzynarodowy przewóz drogowy nie mogą otrzymywać diet i ryczałtów noclegowych, ponieważ nie są w podróży służbowej, co oznacza, że nie przysługuje im zwrot kosztów z tego tytułu.
  • W związku z powyższym wprowadza się pojęcie “diety wirtualnej”, która wydziela z przychodów kierowców część odpowiadającą kosztom utrzymania ponoszonym w trakcie pobytu za granicą. Kwoty “diet wirtualnych” określa się na podstawie ilości dni pobytu w określonym kraju, stawki diety w danym kraju i jej przeliczenia na PLN.
  • Kwota diety wirtualnej jest uwzględniana jedynie przy wyliczaniu podstaw do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i określaniu dochodu do opodatkowania.
  • Zasadniczo “dieta wirtualna” jest odliczana od podstawy do ubezpieczeń. Konieczny jest tu jednak warunek, by po jej odliczeniu podstawa do ubezpieczeń społecznych nie była niższa niż 5922 zł. Jeżeli jednak podstawa do ubezpieczeń przed odliczeniem diety nie jest wyższa niż 5922 zł, to dieta wirtualna nie wpływa na wysokość podstawy do ubezpieczeń. Kwota 5922 jest przeciętnym wynagrodzeniem w poprzednim roku i taka obowiązuje w rozliczeniach roku 2022.
  • Dieta wirtualna obniża dochód z wynagrodzeń o wartość stanowiącą 30% kwoty diety wirtualnej.

Zmiany w programie:

W dialogu składników wynagrodzeń wprowadzono specjalny parametr “dieta wirtualna”, który umożliwia dodanie składnika diety posiadającego specjalne własności.

Wyliczając wynagrodzenia kierowcy za dany miesiąc, należy umieścić je w stosownych składnikach wynagrodzenia. Po ustaleniu kwoty “diety wirtualnej”, należy dodać ją do listy składników.

Wówczas wynagrodzenie, ubezpieczenia i podatek policzone są zgodnie ze zmianami prawnymi “pakietu mobilności”:

Dodatkowe objaśnienia tych wyliczeń można uzyskać w raporcie:

21 sierpnia 2023 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ustalania wysokości diety wirtualnej oraz jej wpływu na wyznaczanie podstawy opodatkowania.

Wyliczenie pakietu mobilności Polski Ład 2.0

przykładowe wynagrodzenia wyliczane po 01.07.2022

Przed rozpoczęciem wyliczeń sprawdzamy:

  • czy kwota wynagrodzenia brutto pomniejszona o dietę wirtualną jest równa kwocie granicznej 5922 zł – PRZYPADEK 1
  • czy kwota wynagrodzenia brutto pomniejszona o dietę wirtualną jest większa niż kwota graniczna 5922 zł – PRZYPADEK 2
Pkt Składniki Sposób wyliczenia Przypadek 1 Przypadek 2
1a Wynagrodzenie brutto za pracę (w PLN) 8.500,00 zł 9.650,00 zł
1b Dieta wirtualna* 2578,00 zł 3680,13 zł
30% diety wirtualnej 773,40 zł 1104,04 zł
2 Podstawa wymiaru składek społecznych Wynagrodzenie brutto (pkt. 1a) – dieta wirtualna 5.922,00 zł

8.500,00 zł – 2.578 zł

5.969,87 zł

9.650,00 – 3.680,13 zł

3 Składka na ubezpieczenie emerytalne Podstawa wymiaru składek społecznych (pkt. 2) × 9,76% 577,99 zł 582,66 zł
4 Składki na ubezpieczenia rentowe Podstawa składek społecznych (pkt. 2)  × 1,5% 88,83 zł 89,55 zł
5 Składka na ubezpieczenie chorobowe Podstawa składek społecznych (pkt.2) × 2,45% 145,09 zł 146,26 zł
6 Suma składek na ubezpieczenie społeczne 811,91 zł 818,47 zł
% PIT Stawka procentowa podatku 12% 12%
7 Koszty uzyskania przychodu 300,00 zł 250,00 zł
8 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek Wynagrodzenie brutto – skł. społeczne finans. przez zatrudnionego – koszty uzyskania przychodu – (30%* dieta wirtualna) 6.614,69 zł

Wyliczenie:

8.500,00 zł – 811,91 zł – 300 zł – 773,40 zł

7.477,49 zł

Wyliczenie:

9650 zł – 818,47 zł – 250 zł – 1104,04 zł

9 Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300,00 zł 300,00 zł
10 Zaliczka na podatek po zaokrągleniu podstawa obliczenia zaliczek (pkt. 8) po zaokrągleniu × 12% (kwota podatku) – (kwota zmniejszająca) 300 zł (6.615,00 zł x 12%) – 300 zł = 493,7628 zł

= 494 zł

(7477,49 zł x 12%) – 300 zł = 597,24 zł

=597 zł

11 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Podstawa wymiaru składek (pkt. 2) – suma składek społecznych (pkt. 6) 5.922 zł – 811,91 zł = 5.110,09 zł 5969,87 zł – 818,47 zł = 5.151,40 zł
12 Składka zdrowotna Podstawa składki zdrowotnej (pkt. 11) × 9% 459,91 zł 463,63 zł
13 Kwota netto wynagrodzenie brutto (pkt. 1a) – składki społeczne (pkt. 6) – składka zdrowotna (pkt.12) – zaliczka na podatek (pkt. 10) 6.734,18 zł  7.770,90 zł 
  • Przed rozpoczęciem wyliczeń sprawdzamy: czy kwota wynagrodzenia brutto pomniejszona o dietę wirtualną jest mniejsza niż kwota granicznej 5922 zł – PRZYPADEK 3
Pkt Składniki Sposób wyliczenia Przypadek 3 Komentarz
1a Wynagrodzenie brutto za pracę (w PLN) 5676,52 zł
1b Dieta wirtualna* 4625,62 zł
30% diety wirtualnej 1387,69 zł
2 Podstawa wymiaru składek społecznych Wynagrodzenie brutto (pkt. 1a) – dieta wirtualna 5676,52 UWAGA! Gdy kwota brutto (pkt.1a) jest mniejsza niż kwota graniczna 5922 zł to do podstawy wymiaru składek społecznych (pkt. 2) przyjmuje się kwotę brutto (nie uwzględniamy diety wirtualnej)
3 Składka na ubezpieczenie emerytalne Podstawa wymiaru składek społecznych (pkt. 2) × 9,76% 554,03 zł
4 Składki na ubezpieczenia rentowe Podstawa składek społecznych (pkt. 2)  × 1,5% 85,15 zł
5 Składka na ubezpieczenie chorobowe Podstawa składek społecznych (pkt.2) × 2,45% 139,07 zł
6 Suma składek na ubezpieczenie społeczne 778,25 zł
% PIT Stawka procentowa podatku 12%
7 Koszty uzyskania przychodu 300,00 zł
8 Podstawa obliczenia zaliczki na podatek Wynagrodzenie brutto – skł. społeczne finans. przez zatrudnionego – koszty uzyskania przychodu – (30%* dieta wirtualna) 3210,58 zł

Wyliczenie:
5676,52 zł – 778,25 zł – 300 zł – 1387,69 zł

UWAGA! Podstawa do obliczania zaliczki na podatek jest mniejsza niż podstawa wymiaru składek społecznych (pkt. 2), w związku z tym następuje ponowne przeliczenie składek społecznych do obliczenia zaliczki na podatek.

5676,52 zł > 3210,58 zł

8a Podstawa do ponownego wyliczania składek społecznych = brutto (pkt. 1a) – 30% diety wirtualnej

5676,52 zł – 1387,69 zł = 4288,83 zł

emerytalna: (9,76% x 4288,83 zł) = 418,59 zł
rentowa: (1,5% x 4288,83 zł) = 64,33 zł
chorobowa: (2,45% x 4288,83 zł) = 105,08 zł

SUMA składek społecznych = 588 zł

8b Podstawa do obliczenia zaliczki po ponownym przeliczeniu składek społecznych = brutto (pkt. 1a) – składki społeczne po ponownym przeliczeniu – koszty uzyskania przychodu – (30%* dieta wirtualna)

5676,52 zł – 588 zł – 300 zł – 1387,69 zł = 3400,83 zł

9 Kwota zmniejszająca miesięczną zaliczkę podatkową (na mocy złożonego PIT-2) 300 zł
10 Zaliczka na podatek po zaokrągleniu podstawa obliczenia zaliczek (pkt. 8b) po zaokrągleniu × 12% (kwota podatku) – (kwota zmniejszająca) 300 zł (3400,83 zł x 12%) – 300 zł = 108,10 zł= 108 zł
11 Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne Podstawa wymiaru składek (pkt. 2) – suma składek społecznych (pkt. 6) 5676,52 zł – 778,25 zł = 4898,27 zł
12 Składka zdrowotna Podstawa składki zdrowotnej (pkt. 11) × 9% 440,84 zł
13 Kwota netto wynagrodzenie brutto (pkt. 1a) – składki społeczne (pkt. 6) – składka zdrowotna (pkt.12) – zaliczka na podatek (pkt. 10) 4349,43 zł

 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?