Regulamin pomocy zdalnej

296  19 września 2018 Jan Tozrobi 7

Z chwilą akceptacji niniejszego regulaminu Użytkownik oprogramowania wyraża zgodę na jego zapisy i zawiera równocześnie umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych.

Regulamin Pomocy Zdalnej

 1. Pomoc Zdalna polega na przejęciu kontroli nad komputerem użytkownika za jego zgodą i wiedzą. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do dysponowania komputerem, do którego dostępu udziela Doradcy Technicznemu świadczącemu Pomoc Zdalną.
 2. Użytkownik oświadcza, że posiada zabezpieczenia i kopie, umożliwiające w razie konieczności, odtworzenie stanu sprzed dokonywanych zmian (np. kopie zapasowe). Użytkownik zobowiązuje się, że będzie obecny przy komputerze, podczas trwania całej sesji oraz że będzie obserwował działania Doradcy Technicznego i współpracował z nim w czasie sesji.
 3. Firma „Varico: w biznesie warto na nas liczyć” zobowiązuje się do zachowania należytej staranności podczas wykonywania usługi Pomocy Zdalnej oraz do zachowania poufności w przypadku udostępniania przez Użytkownika informacji o charakterze poufnym.
 4. Odpowiedzialność Varico z tytułu realizowania działań w zakresie udzielenia Pomocy Zdalnej ograniczona jest wyłącznie do wysokości ustalonego wcześniej wynagrodzenia za usługę i nie obejmuje innych szkód majątkowych jakie mogą wystąpić po stronie użytkownika.
 5. Sesje pomocy zdalnej są przez Varico rejestrowane w celu weryfikacji i analizy w przypadku ewentualnych wątpliwości czy uwag Użytkownika. Po upływie 30 dni od wykonania usługi nagrania są bezpowrotnie kasowane i wobec tego wszelkie uwagi do wykonanej usługi Pomocy Zdalnej są przyjmowane w okresie 30 dni od wykonania usługi. Po tym terminie nie jest możliwa żadna weryfikacja przebiegu usługi.
 6. Varico zachowuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie spory związane z działaniem Pomocy Zdalnej będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Varico. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia ogłoszenia na stronie internetowej. Zmiana regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Użytkowników a zawarte w poprzednich wersjach regulaminu.

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Niniejszym zostaje zawarta umowa pomiędzy Rafałem Łożyńskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Varico: w biznesie warto na nas liczyć z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rakoniewicka 20, zwanym dalej Przetwarzającym,

a

Użytkownikiem zwanym dalej Administratorem.

§ 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych.

 1. Administrator danych powierza Przetwarzającemu w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą urnową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie Obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. Przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.
 2. Przetwarzający będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zamówionej u niego usługi.

§ 2. Obowiązki Przetwarzającego

 1. Przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
 2. Przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
 3. Przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej urnowy.
 4. Przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
 5. Przetwarzający po upływie 30 dni od zakończenia świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa wszelkie posiadane przez siebie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
 6. W miarę możliwości Przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
 7. Przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych informuje Administratora bez zbędnej zwłoki.

§ 3. Prawo kontroli

 1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
 2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Przetwarzającego i z minimum dwu dniowym jego uprzedzeniem.
 3. Przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.
 4. Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§ 4. Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

 1. Przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom.
 2. Podwykonawca usługi przetwarzania danych będzie dysponować dostępem do danych Administratora wyłącznie w zakresie wymaganym do spełnienia obowiązków powierzonych podwykonawcy w świetle umowy. Podwykonawca usługi przetwarzania danych przyjmie zobowiązania w rozumieniu art. 28 RODO.
 3. Przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 5. Odpowiedzialność Przetwarzającego

 1. Przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią urnowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
 2. Przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowyrn, dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora.

§ 6. Czas obowiązywania umowy i rozwiązanie umowy

 1. Niniejsza umowa obowiązuje od momentu rozpoczęcia wykonywania usługi a kończy się po upływie 30 dni od zakończenia świadczenia usługi.
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie niniejszej umowy nie stanowi podstawy do odmowy zapłaty za usługę, do której obowiązywała.
 3. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Przetwarzający:
  1. pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
  2. przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
  3. powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych;

§ 7. Zasady zachowania poufności

 1. Przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
 2. Przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy dla Przetwarzającego.
nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?