Opis systemu Ustawy o Rachunkowości dla KsH

408  27 września 2016 Jan Tozrobi 4

W programie KsH® przyjęta została zasada zgodności roku obrotowego z rokiem kalendarzowym, a co za tym idzie okresem sprawozdawczym jest miesięc.
Uwzględniając zapisy ustawy o rachunkowości w programie KsH® sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych określa co najmniej:

1.Zakładowy plan kont będący wykazem kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.
W tym zakresie programie KsH® daje możliwość dowolnego zdefiniowania planu kont przez użytkownika bazujące na następujących założeniach:

 • symbol konta syntetycznego zawsze składa się dokładnie z 3 cyfr (liter),
 • utworzenie konta analitycznego (co najmniej 3 cyfry lub litery) wymaga istnienia konta sumaryczne (jest to typ konta syntetyczne sumującego utworzone do niego konta analityczne),
 • plan kont może być dowolnie rozbudowywany w ciągu roku, natomiast niedozwolone jest usuwanie kont, na których dokonano już księgowań.
  Program umożliwia również użytkownikowi skorzystanie z trzech przygotowanych wzorców planu kont.

2.Wykaz ksiąg rachunkowych.
Program KsH® oparto o bazę danych PostgreSQL. Szczegółowe funkcjonowanie bazy danych PostgreSQL opisuje dokumentacja dostępna na stronie producenta. Z uwagi na fakt, iż struktura danych może dowolnie kształtowana w poniższej tabeli prezentujemy wykaz tabel wraz z opisem ich zawartości składających się na księgi rachunkowe w programie KsH®.

 

Tabela bazy danych

Opis przechowywanych informacji

kont

konta księgowe, ich symbole, nazwy, atrybuty, bilans otwarcia, sumy obrotów w rozbiciu na poszczególne okresy sprawozdawcze wraz ze statusem księgowań, sald poszczególnych okresów z uwzględnieniem statusu księgowań.

wier

wiersze księgi głównej (księgowania dokonane), data, symbol konta, numer dowodu, nazwa i symbol operacji

wnma

wpisy na konta (księgowania dokonane), data, symbol konta, kwoty Wn i Ma

wprz

wiersze księgi głównej (księgowania przygotowane), data, numer dowodu, nazwa i symbol operacji

wmpr

wpisy na konta (księgowania przygotowane), data, symbol konta, kwoty Wn i Ma

3. Opis systemu przetwarzania danych
Program KsH® przeznaczony jest dla firm, które prowadzą księgi rachunkowe oraz biur rachunkowych w celu prowadzenia ksiąg na zlecenie.
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przyjęto następujące założenia:

 • w trakcie zatwierdzania operacji stosowana jest zasada podrójnego księgowania polegająca na weryfikacji zapisu przez pryzmat:
  • czy operację zaksięgowano po przeciwnych stronach (Winien i Ma),
  • czy suma zapisów na stronie (stronach) Winien jest równa sumie zapisów na stronie (stronach) Ma kont powiązanych ze sobą zapisem.
 • obroty na kontach obliczane są poprzez zsumowanie obrotów na kontach zarówno po stronie Winien (Wn), jak i po stronie Ma.
 • saldo konta ustalane jest jako różnica pomiędzy obrotami strony Winien a obrotami strony Ma i przyjmuje nazwę strony, które ma wyższe obroty.
 • wszystkie zestawienia są tworzone na podstawie sumowania obrotów z wybranych kont i księgowań.
 • każde księgowanie przygotowane, przechodząc do dokonanych jest sprawdzane pod względem bilansowania się i odnosi się do prawidłowych kont księgowych.

4. System służący ochronie danych i ich zbiorów
Podstawowym mechanizmem służącym ochronie danych w programie KsH® jest mechanizm kontroli dostępu poprzez nadanie uprawień. Dodając użytkownika podajemy jego nazwę, bądź pseudonim, imię, nazwisko, kod i hasło oraz określamy zakres uprawnień.
Od momentu zdefiniowania użytkowników, po uruchomieniu programu pojawia się dialog z listą operatorów do wyboru i tylko dostępną opcją menu Zatwierdź. W ten sposób pracę w programie można rozpocząć tylko po wyborze użytkownika i prawidłowym podaniu jego hasła. Użytkownik ma możliwość wykonywania operacji, do których ma przyznane prawo dostępu, a jego nazwiskiem będą sygnowane wszystkie sporządzone przez niego dokumenty i operacje.
Mechanizm ten nie tylko od chwili podaniu prawidłowego hasła program rejestruje wszystkie wykonywane przez niego operacje, ale również zabezpiecza przed dostępnem użytkowników do danych będących poza ich zakresem uprawnień.

Dodatkowo usługa Gwarancja Odtworzenia Danych chroni zapisy księgowe przed ich utratą w przypadku awarii lub kradzieży komputera. 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?