Ograniczenie kosztów UP

37980  21 listopada 2016 Jan Tozrobi 42

Z dniem 1 stycznia 2017 weszła w życie zmiana ustawy o podatku dochodowym, która wprowadza limit wartości transakcji dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami z pominięciem rachunku płatniczego. Limit ten ogranicza możliwość rozliczenia w koszty uzyskania przychodu takich transakcji. Kwota limitu wynosi 15 tys zł.

„Art. 22p.
1. Podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

2. W przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
2) w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają
przychody”

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej:
„Art. 22. 1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.”

Jeżeli taki przypadek występuje, to należy dokonać odpowiednich korekt w księgowaniu kosztów.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?