Obsługa zestawów wzorcowych planu, rachunku i bilansu

226  28 listopada 2017 admin 1

Upraszczamy możliwość stworzenia planu kont na podstawie wzorca. Oznacza to, że przy pustym planie kont można pobrać plan z listy wzorców z wyborem towarzyszących im dodatków: automatów, bilansu, RZiS porównawczego i RZiS kalkulacyjnego (opcja Ze wzorca).

Dodatki te są opcjonalne i użytkownik może z nich zrezygnować, ale nie będzie miał możliwości ponownego ich dodania (ze względu na potencjalną zmianę w rzeczywistym planie kont i utratę spójności powiązań pomiędzy planem a dodatkami).

Jeżeli w bazie istnieją już inne firmy, to udostępniamy możliwość przepisania planu kont z wybranej firmy.

pusty plan kont

Należy unikać nieintuicyjnego dodawania predefiniowanych wzorców do wzorców, z których przepisywane były konta do planu docelowego.

Ze względu na przewidywane powiązania planów wzorcowych z dodatkami oraz konieczność predefiniowania kont analitycznych, przenosimy wzorce do nowych tabel w schemacie defaults. Jednocześnie usuwamy z zasobów przestarzałe pliki planów kont wraz z ich obsługą. Przy przepisywaniu z poprzedniego roku dotychczasowe wzorce planów są pomijane, w związku z czym zbędne staje się przechowywanie pośrednich wzorców.

Wykorzystanie wzorca

Użycie opcji otwiera podmenu z listą dostępnych wzorców. Wybór wzorca otwiera browser kont obejmujących wybrany wzorzec, aby umożliwić użytkownikowi zapoznanie się z jego planem.

proponowany plan kont

Jeżeli nie ma żadnych dodatków związanych z planem wzorcowym udostępniamy jedynie opcję przepisania zaznaczonych kont (Przepisz konta). Dodatkowa opcja Przepisz zestaw pojawia się wyłącznie w sytuacji, gdy:

  • plan kont jest pusty,
  • zaznaczono wszystkie konta,
  • z wybranym planem wzorcowym istnieją powiązane jakiekolwiek dodatki.

Użycie opcji Przepisz zestaw powoduje ukazanie się okna dialogowego umożliwiającego wybór dodatków. Prezentuje to poniższy obrazek:

komponenty minimalnego

Lista dodatkowych komponentów jest zależna od wskazanego uprzednio wzorca, gdyż nie wszystkie posiadają komplet dodatków.

Wykorzystanie planu innej firmy

Po wybraniu opcji Z firmy pojawia się następujące okno:

wybór firmy

Na tym etapie nie ma możliwości dodawania firmy, gdyż i tak nie posiadałaby planu kont. Na liście powinny pojawić się tylko te firmy, które mają więcej niż jeden rekord w planie kont oraz nie są firmą, dla której sporządzany jest plan.

Po zatwierdzeniu wyboru firmy pojawia się okno zawierające listę kont planu wskazanej firmy.

wzorcowy plan kont wg wybranej firmy

Jeżeli aktualny plan kont jest pusty, to pojawia się opcja Przepisz zestaw, znana ze wzorcowego planu kont – tylko w takim wypadku pojawi się lista komponentów zdefiniowanych w wybranej firmie. Zestaw komponentów pochodzi z listy bilansów oraz listy rachunków zysków i strat definiowanych w opcji Parametry.

komponenty kopiowane wraz z kompletnym planem

Nazwy poszczególnych komponentów zostały nadane w trakcie ich definiowania, stąd konieczność podania typu zestawienia odzwierciedlającego rodzaj zawartości (oczywiście poza automatami, których nazwa jest niezmienna). Podobnie jak w przypadku komponentów wzorcowych, użytkownik decyduje o kopiowaniu poszczególnych składowych przez ich zaznaczenie.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?