Nowy wygląd księgi w KPiR

5260  15 lipca 2016 Jan Tozrobi 7

Dla każdej firmy można wywołać opcję „Księga„, która wyświetla miesięczny wygląd księgi przychodów i rozchodów (lub ewidencję ryczałtową).

ksiega

Dane zawarte w dialogu „Miesięczny wygląd księgi„są informacją o poszczególnych etapach prac w danych miesiącach.

Poniżej znajduje się opis każdej z kolumn.

Kolumna „Miesiąc” informuje nas , którego miesiąca dotyczą poszczególne informacje.

W kolumnie „Rodzaj zapisów w księdze” może zaistnieć jedna z czterech sytuacji:
– księga nie istnieje, oznacza, że podatnik rozpoczął działalność w jednym z następnych miesięcy,
– sumy miesięczne, oznacza, że wpisaliśmy sumy miesięczne dla danego miesiąca (zrezygnowaliśmy z wpisywania poszczególnych pozycji do księgi),
– bez wpisów, oznacza, że w tym miesiącu nie dokonywaliśmy żadnych wpisów w księdze,
– wiersze księgi, oznacza, że w danym miesiącu istnieją zapisy w księdze w postaci wierszy.

Kolumna „Otwarcie/zamknięcie” informuje nas o jednej z dwóch sytuacji:
– „zamknięty” – oznacza, że dany miesiąc jest zamknięty i zakończono już wszystkie prace związane z tym miesiącem,
– „otwarty” – oznacz, że w danym miesiącu nie zakończono prac związanych z zamknięciem miesiąca.
Aby zamknąć miesiąc należy użyć opcji „Zamknięcie” (dostępny w lewym górnym rogu). Istnieje możliwość ponownego otwarcia miesiąca. Należy postępować analogicznie do procesu zamknięcia czyli w miejscu, w którym użyliśmy opcji „Zamknięcie” pojawiła się opcja „Otwarcie”, którą wybieramy.

Kolumna „Deklaracja VAT” informuje nas o jednej z dwóch sytuacji:
– „tak” – dla danego miesiąca została sporządzona deklaracja VAT,
– „nie” – dla danego miesiąca NIE została sporządzona deklaracja VAT.

Kolumna „e-deklaracja VAT” informuje nas o jednej z dwóch sytuacji:
– „tak” – dla danego miesiąca została wysłana e-deklaracja VAT i zostało pobrane UPO (Urzędowe poświadczenie odbioru) ze statusem 200,
– „nie” – dla danego miesiąca NIE została wysłana e-deklaracja VAT lub wysłana Deklaracja VAT nie została pozytywnie zweryfikowana (status UPO inny niż 200),

Kolumna „Obliczenie podatku” informuje nas o jednej z trzech sytuacji:
– „tak” – dla danego miesiąca został obliczony podatek dochodowy,
– „nie” – dla danego miesiąca NIE została został obliczony podatek dochodowy,
– „1/2” – dla danego miesiąca podatek dochodowy obliczony jest dla jednego z dwóch właścicieli.

Kolumna „Remanent” informuje nas o tym, czy w danym miesiącu został sporządzony remanent.

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?