Nowy wzór umowy o pracę (2016)

1655  29 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 2

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika wprowadza nowy wzór umowy o pracę. Przepisy dotyczące wzoru umowy o pracę obowiązują od 22 lutego 2016 r.

Nowy wzór umowy o pracę został uzupełniony o punkt „Przyczyny uzasadniające zawarcie umowy”, w którym to należy wpisać informację o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie umowy o pracę na czas określony.

NowaUmowaOPrace
W związku z koniecznością uzupełnienia dodatkowych informacji na umowie o pracę na czas określony, wprowadzone zostały zmiany na dialogu dokumentu pracowniczego, który mieści się w:

PRACOWNICY>ZAZNACZAMY PRACOWNIKA>INNE>DOKUMENTY>DODAJ

UmowaOPrace

Na zamieszczonym rysunku zobrazowano fakt, że po wyborze na dialogu „Umowy o pracę” z opcją „na czas określony” pojawi się dodatkowe pole z listą wyboru tj. „Przyczyny zawarcia umowy o pracę na czas określony”.

W pole to można wprowadzić dowolny opis lub wybrać jeden z kilku predefiniowanych opisów:

  1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  4. w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

Po naciśnięciu przycisku „OK i Tekst” zostaniemy powiadomieni o możliwości definiowania własnych wzorców dokumentów lub korzystania z wcześniej zdefiniowanych wzorców:

Nowy wzór umowy o pracę (2016)

Decydujemy się na przejście na listę wzorców naciskając przycisk Tak. W wyniku wykonania tej akcji pojawi się na ekranie lista wzorów umowy o pracę:

Nowy wzór umowy o pracę (2016)

Wybieramy z menu opcję „Dodaj” i uzupełniamy nazwę nowego wzorca:

Nowy wzór umowy o pracę (2016)

Po powrocie na listę wzorców wybieramy z menu opcję „Zatwierdź”:

Nowy wzór umowy o pracę (2016)

Program wygeneruje nową umowę o pracę dla pracownika według nowego wzoru.

 

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?