Deklaracja VAT7

182  25 maja 2020 Jan Tozrobi 1

Deklaracja VAT-7

Obowiązuje za okresy miesięczne do 30.06.2020 r.

 

Objaśnienia pól:

 • Kwota nadwyżki – to kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji. Pole jest dostępne do modyfikacji tylko przy wystawianiu pierwszej deklaracji VAT, przy następnych wypełnia się automatycznie
 • Środki transportu – należy tutaj wpisać kwotę podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, podlegającą wpłacie w terminie, o którym mowa w art.103 ust.4 ustawy. (pole 38 w dekl. VAT-7(20))
 • Paliwo WNT – należy tutaj wpisać kwotę podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o których mowa w art.103 ust. 5aa ustawy, podlegajaca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy. (pole 39 w dekl. VAT-7(20)) 
 • Zwrot odliczeń za kasę rejestrującą – Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art .111 ust. 6 ustawy. (pole 37 w dekl. VAT-7(20))
 • Sekcja Zwrot podatku – służy do ustalenia sposobu rozliczenia ewentualnej nadpłaty podatku. (pola 57.. 62 dekl. VAT-7(20))    
 • Kasy odliczenie – Kwota  wydatkowana  na  zakup  kas  rejestrujących,  do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym (pole 52 w dekl. VAT-7(20))
 • Kasy zwrot – Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym (pole 55 w dekl. VAT-7(20))
 • Zaniechanie poboru – kwota podatku objęta zaniechaniem poboru (pole 53 dekl. VAT-7(20))
 • Data – data wypełnienia deklaracji (pole 75 dekl. VAT-7(20))
 • Sekcja Podatnik wykonywał czynności – służy do określenia czynności opisywanych w części Informacje dodatkowe deklaracji (pola 63 .. 67 dekl. VAT-7(20))
 • Korekta deklaracji – wpływa na status deklaracji (pole 7 w dekl. VAT-7(20)). Zaznaczenie tego pola powinno być związane z dodaniem uzasadnienia korekty. Treść taką można umieścić w dialogu uruchamianym przyciskiem ORD-ZU.
 • Zawiadomienie VAT ZD – określa dołączenie do deklaracji załącznika VAT ZD. Sporządzenie załącznika dokonuje się w “Zestawieniu korekt podatku VAT z tyt. niezapłaconych sprzedaży”. Dialog ten jest udostępniany przyciskiem VAT ZD.
 • Przycisk Spis z natury otwiera dialog pozwalający na wprowadzenie danych dotyczących  spisu z natury, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy (pole 36 dekl. VAT-7(20)) 
 • Przycisk Odliczenie częściowe otwiera dialog pozwalający określić współczynnik, wg którego zostaną rozliczone zakupy służące zarówno czynnościom z prawem do odliczenia jak i czynnościom bez prawa odliczenia. Zgodnie z art. 90 ustawy współczynnik ten należy określić na podstawie obrotu z poprzedniego roku podatkowego.
 • Przycisk Korekta VAT otwiera dialog pozwalający określić wysokość korekt podatku należnego:
  • od nabycia środków trwałych (pole 47 dekl. VAT-7(20))
  • od pozostałych nabyć  (pole 48 dekl. VAT-7(20))
  • z tytułu niezapłaconych zakupów zgodnie z art 89b. Program dokonuje samodzielnie określenia kwot dla tych korekt na podstawie danych dot. płatności, jak i decyzji podjętych w dialogu VAT >  Ewidencja zakupu > Korekty z tyt. niezapłaconych zakupów. Korekty zmniejszające podatek należny dotyczą art 89b ust.1, a wynikające z zapłat, korekty zwiększające podatek należny dotyczą art. 89b ust.4 ustawy. (pola 49 i 50 dekl. VAT-7(20))

Użycie przycisku OK na dialogu deklaracji powoduje przejście do podglądu i wydruku deklaracji, z możliwością jej wysłania w formie e-deklaracji i pliku JPK.

Wysyłanie i podpisywanie pliku JPK

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?