Deklaracja V7M

449  25 maja 2020 Jan Tozrobi 1

Deklaracja VAT-V7M

Obowiązuje za okresy miesięczne od 01.10.2020 r.

Objaśnienia pól:

 • Kwota nadwyżki – to kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji. Pole jest dostępne do modyfikacji tylko przy wystawianiu pierwszej deklaracji VAT, przy następnych wypełnia się automatycznie
 • Środki transportu – należy tutaj wpisać kwotę podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu, podlegającą wpłacie w terminie, o którym mowa w art.103 ust.4 ustawy. (pole K_35 i P_35 pliku JPK-V7M)
 • Paliwo WNT – należy tutaj wpisać kwotę podatku należnego od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów o których mowa w art.103 ust. 5aa ustawy, podlegajaca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy. (pole K_36 i P_36 pliku JPK-V7M) 
 • Zwrot odliczeń za kasę rejestrującą – Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, o którym mowa w art .111 ust. 6 ustawy. (pole K_34 i P_34 pliku JPK-V7M)
 • Sekcja Zwrot podatku – służy do ustalenia sposobu rozliczenia ewentualnej nadpłaty podatku. (pola P_54.. P_58 pliku JPK-V7M)    
 • Kasy odliczenie – Kwota  wydatkowana  na  zakup  kas  rejestrujących,  do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym (pole P_49 pliku JPK-V7M)
 • Kasy zwrot – Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym (pole P_52 pliku JPK-V7M)
 • Zaniechanie poboru – kwota podatku objęta zaniechaniem poboru (pole P_50 pliku JPK-V7M)
 • Sekcja Podatnik wykonywał czynności – służy do określenia czynności opisywanych w części Informacje dodatkowe deklaracji (pola P_63 .. P_67 pliku JPK-V7M)
 • Korekta deklaracji – wpływa na status pliku JPK. Zaznaczenie tego pola jest związane z obowiązkiem uzasadnienia korekty. Treść taką można umieścić w dialogu uruchamianym przyciskiem ORD-ZU. (Treść uzasadnienia trafi do pola P_ORDZU pliku JPK-V7M). Korekta może dotyczyć części deklaracyjnej lub ewidencyjnej pliku JPK. Dialog “Generowania Jednolitych Plików Kontrolnych” pozwala na określenia z jakich części będzie się składał plik JPK korekty.
 • Przycisk Spis z natury otwiera dialog pozwalający na wprowadzenie danych dotyczących  spisu z natury, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy (pola K_33 i P_33 pliku JPK-V7M) 
 • Przycisk Odliczenie częściowe otwiera dialog pozwalający określić współczynnik, wg którego zostaną rozliczone zakupy służące zarówno czynnościom z prawem do odliczenia jak i czynnościom bez prawa odliczenia. Zgodnie z art. 90 ustawy współczynnik ten należy określić na podstawie obrotu z poprzedniego roku podatkowego.
 • Przycisk Inne zobowiązania  otwiera dialog pozwalający na zrealizowanie nadpłatą podatku “Innych zobowiązań”. Określa się tu kwotę przeznaczoną na realizację innego zobowiązania. Wymagane jest tez dokładne określenie rodzaju zobowiązania. (pola P_59 .. P_61 pliku JPK-V7M) 
 • Przycisk Korekta VAT otwiera dialog pozwalający określić wysokość korekt podatku należnego i naliczonego:
  • od nabycia środków trwałych (pole P_44 pliku JPK-V7M)
  • od pozostałych nabyć  (pole P_45 pliku JPK-V7M)
  • z tytułu niezapłaconych zakupów zgodnie z art 89b. Program dokonuje samodzielnie określenia kwot dla tych korekt na podstawie danych dot. płatności, jak i decyzji podjętych w dialogu VAT >  Ewidencja zakupu > Korekty z tyt. niezapłaconych zakupów. Korekty zmniejszające podatek należny dotyczą art 89b ust.1, a wynikające z zapłat korekty zwiększające podatek należny dotyczą art. 89b ust.4 ustawy. (pola K_46, K_47, P_46 i P_47 pliku JPK-V7M)
  • z tytułu niezapłaconych sprzedaży zgodnie z art 89a. Program dokonuje samodzielnie określenia kwot dla tych korekt na podstawie danych dot. płatności, jak i decyzji podjętych w dialogu VAT >  Ewidencja sprzedaży > Korekty z tyt. niezapłaconych sprzedaży. Korekty zmniejszające podatek należny dotyczą art 89a ust.1, a wynikające z zapłat korekty zwiększające podatek należny dotyczą art. 89a ust.4 ustawy. (pola KorektaPodstawyOpodt, P_68 i P_69 pliku JPK-V7M)

Użycie przycisku OK i Podgląd na dialogu deklaracji powoduje przejście do podglądu i wydruku deklaracji w formacie zbliżonym do poprzednich wersji VAT-7, a jednocześnie zgodnym z deklaracyjną częścią pliku JPK-V7M.

Użycie przycisku OK i Eksport JPK powoduje otwarcie dialogu “Generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych”.

Wysyłanie i podpisywanie plików JPK

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?