Kontrola płatności w KPiR

296  29 kwietnia 2016 Jan Tozrobi 2

W programie KPiR od łatki2.07.F została wprowadzona kontrola płatności dla faktur sprzedaży/zakupu.
Dla każdego kontrahenta możemy zdefiniować czy kontrolujemy płatność. Aby tego dokonać należy zmodyfikować Dane o kontrahencie podczas dodawania nowego wiersza do księgi bądź podczas dodawania ewidencji sprzedaży/zakupu.

Przykład dla dodawania wiersza w do księgi:
Wchodzimy w opcje: Księgi [F2]->Wiersze->Dodaj-> klikamy na pole: Kontrahent Imię i Nazwisko (firma)>F3 Lista>Zaznaczamy klienta>Modyfikuj

Mamy możliwość zaznaczenia 3 opcji:
– w rejestrze VAT zakupu
– w rejestrze VAT sprzedaży
– w księdze (koszty)

2016-06-15 11_46_50-Dane o kontrahencie

a) Kontrola płatności dla faktur sprzedaży VAT:

Księgi [F2]->Wiersze->Dodaj->Klikamy na pole: Przychód: towarów i usł.->F4 Ewidencja sprzedaży

Mamy możliwość zaznaczenia opcji „kontroluj płatności”. Jeśli wcześniej zaznaczyliśmy w Danych o kontrahencie opcję: Kontroluj płatności w rejestrze VAT sprzedaży , wówczas na dialogu: Ewidencja sprzedaży opcja: „kontroluj płatności” zostanie zaznaczona automatycznie.

2016-06-15 11_47_55-Dodawanie faktury sprzedaży VAT - Dodał_

Po włączeniu tej opcji obok pojawia się pole „Termin płatności” – domyślnie po 14 dniach od daty wystawienia faktury. Tak jak dotychczas, użytkownik może przejść od razu na listę płatności za fakturę za pomocą przycisku „OK i płatności”.

b) Kontrola płatności dla faktur zakupu VAT:
Księgi [F2]->Wiersze->Dodaj->Klikamy na pole Zakup towarów->F4 Ewidencja zakupu

Mamy możliwość zaznaczenia opcji „kontroluj płatności”. Jeśli wcześniej zaznaczyliśmy w Danych o kontrahencie opcję: Kontroluj płatności w rejestrze VAT zakupu, wówczas na dialogu: Ewidencja zakupu opcja: „kontroluj płatności” zostanie zaznaczona automatycznie.
Po zaznaczeniu opcji: „kontroluj płatności” pojawi się pole „Termin płatności” z domyślną datą 14 dni po dacie wystawienia faktury.
Poza przyciskiem „OK” dialog dodawania faktury zakupu można zatwierdzić przyciskiem „OK i płatności”, który ponadto pozwala przejść do listy płatności za dany dokument zakupu.

2016-06-15 11_48_53-Dodawanie faktury zakupu VAT - Dodał_

c) kontrola płatności dla podatku dochodowego – księga (koszty)

Księgi [F2]->Wiersze->Dodaj w części: Dane do ustalenia korekty kosztów po przekroczeniu terminu płatności mamy możliwość zaznaczenia opcji: „Kontroluj płatności”. Jeśli wcześniej zaznaczyliśmy w Danych o kontrahencie opcję: Kontroluj płatności w księdze (koszty), wówczas na dialogu: Księgowanie operacji gospodarczych opcja: „kontroluj płatności” zostanie zaznaczona automatycznie.

2016-06-15 11_49_34-Księgowanie operacji gospodarczych - grudzień 2016 - Dodał_

Aby ułatwić kontrolowanie płatności na liście wierszy w księdze dodano nową kolumnę o nazwie „Z” (Zapłacono). Mamy 3 możliwości , które mogę występować w tej kolumnie:

T” – w przypadku dokumentu kosztowego, dla którego nie zaznaczono opcji kontroli płatności lub należność została zapłacona w całości,
N” – jeżeli zaznaczono kontrolę płatności dla rejestru zakupu VAT i pozostała kwota do zapłaty,
” – w pozostałych przypadkach (np. dla faktur sprzedaży).

2016-06-15 11_50_28-Wiersze księgi przychodów i rozchodów - 12.2016

Aby dodać płatność za niezapłacona fakturę możemy zrobić to na 2 sposoby
– Księgi [F2]->Wiersze->Zaznaczamy wiersz>Płatności->Dodaj->Płatność
– Księgi [F2]->VAT>Faktury i dostawy zakupu VAT lub Faktury i dostawy sprzedaży VAT ->Rozl.VAT i Płatności->Dodaj->Płatność

2016-06-15 12_20_04-Dodawanie płatności za fakturę zakupu

Aby zrobić zestawienie faktur VAT zakupu należy wejść w:
Księgi [F2]->VAT>Faktury i dostawy zakupu VAT lub Faktury i dostawy sprzedaży VAT->Inne->Wybierz
W tym Oknie mamy możliwość zrobienia filtracji wyświetlanych faktur zakupowych / sprzedażowych według faktur: zapłaconych, zapłaconych częściowo, nie zapłaconych. Jest także możliwość zdefiniowania czy faktury bez zaznaczonej kontroli płatności mają być traktowane jako zapłacone czy jako niezapłacone.

2016-06-15 12_19_07-Wyszukiwanie faktur zakupu VAT

Następnie w celu otrzymania wydruku należy wybrać: Podgląd.

2016-06-15 12_18_43-Wydruk wszystkich pozycji na liście

nulled wordpress themes

Czy temat jest pomocny?